STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1

Názov a sídlo združenia

  • Názov občianskeho združenia: NÁŠ PREŠOV
  • Sídlo občianskeho združenia: Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov

 

Článok 2

Ciele združenia

  • dohliadanie pripravovaných i už schválených rozhodnutí poslancov týkajúcich sa
   mesta Prešov a jeho okolia, ktoré ovplyvnia život obyvateľov mesta, a to, či sa zhodujú s ich záujmami a potrebami a predkladanie návrhov a riešení.
  • dohliadanie činností a aktivít poslancov za mesto Prešov, a to, či sú v súlade s potrebami ich obyvateľov,
  • verejné informovanie obyvateľov pri každom možnom zásahu do života ľudí v meste, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich život, a prípadne i zvolávať verejné stretnutia obyvateľov a viesť verejnú diskusiu,
  • dohliadanie transparentnosti chodu samosprávy v meste Prešov
  • prichádzanie s vlastnými návrhmi a riešeniami a
   predkladanie možných návrhov, riešení a zmien pri pripravovaných a prerokovávaných vecí týkajúcich sa mesta Prešov a života obyvateľov mesta
  • kontrolovanie a dohliadanie pripravovaných a už schválených rozhodnutí a VZN samosprávy, fungovanie mesta Prešov, mestského úradu, mestských firiem  a spoločností so spoluúčasťou mesta Prešov, , a to, či sú v súlade so záujmami a potrebami ich obyvateľov
  • podpora  celkového zvýšenia kvality života obyvateľov mesta Prešov,
  • rozvíjanie povedomia spolupatričnosti obyvateľov jednotlivých mestských častí mesta Prešov,
  • aktívna participácia na rozvoji mesta a jednotlivých mestských častí, na zlepšení podmienok života, oprave, či úprave verejných priestranstiev od trávnatých plôch cez lavičky, pieskoviská, ihriská, športoviská atď., ktoré nezvláda samospráva mesta a poslanci za jednotlivé VMČ,
  • – podpora rozvoja enviromentálneho, sociálneho, kultúrneho, športového, finančného a vzdelanostného povedomia ľudí, tvorba a podpora podujatí kultúrneho, vzdelávacieho, sociálneho a športového zamerania
  • Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

    

  Článok 3

  Členstvo

  • Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18.rokov veku a aj právnické osoby.
  • Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
  • Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
  • Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti, alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
  • Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
  • Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
  • podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
  • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia
  • Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:
  • uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady,
  • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
  • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov,
  • Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

   

  Článok 4

  Orgány občianskeho združenia

  • Orgánmi združenia sú:
  • členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
  • predsedníctvo ako riadiaci orgán združenia,
  • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,

   

  • Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia najmenej 5 dní pred jej zasadnutím. Je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:
  • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
  • volí a odvoláva predsedníctvo občianskeho združenia,
  • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
  • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú predsedníctvom občianskeho združenia,
  • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
  • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
  • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
  • Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 3-ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia predsedníctva a členskej rady a riadi ich priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.
  • Predsedníctvo tvoria najmenej 3 členovia združenia, ktorí sú volení a odvolávaní členskou radou na 3-ročné funkčné obdobie. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá členskej rade, schádza sa podľa potreby, zvoláva ju Predseda združenia, minimálne raz kvartálne a uznášaniaschopné je, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Predsedníctvo je oprávnené poveriť člena rady vedením hospodárenia združenia.
  • Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
  • Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.
  • Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

   

  Článok 5

  Zásady hospodárenia

  • Občianskeho združenie hospodári z darov, grantov, dotácií, členských príspevkov, príjmov z vlastnej činnosti a ostatných príjmov a výnosov.
  • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosahovanie chodu a cieľov združenia.
  • Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
  • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a platnými stanovami združenia.
  • Hospodárenie združenia vedie osoba poverená Predsedníctvom.

  Článok 6

  Záverečné ustanovenia

  • Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
  • Tieto stanovy boli vyhotovené dňa 01.2020