„Dobrá“ správa pre obyvateľov Sídliska III a Mladosť (19.10.2023)

Téma: Pripojenie cesty z lokality „Od Duba“ z KÚ Veľký Šariš do KÚ Prešov na ul.Mirka Nešpora

V januári až marci 2022 prebehla petícia proti výstavbe komunikácie z Veľkého Šariša do Prešova cez kopec Bikoš a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III v Prešove. ✍️📄

MsZ sa petíciou zaoberalo na svojom zasadnutí 6.4.2022 a petícii v časti 1. týkajúcej sa vyjadrenia nesúhlasu s výstavbou stavby “Vel’ký Šariš – IBV Od duba, stavebný objekt SO 01 Doprava” svojím hlasovaním vyhovelo ✅ a následne ho podpísala v tom čase úradujúca primátorka A. Turčanová, čím nadobudlo platnosť. K výstavbe tejto cesty zaujal záporne stanovisko aj VMČ č.1, a to 3.2.2022.

Napriek petícii občanov, stanovisku VMČ č.1, vyhoveniu petícii v tomto bode MsZ i parafovaniu rozhodnutia MsZ primátorkou, dvaja zamestnanci mesta Prešov na odbore životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (pracovníčka odboru, ktorá rozhodnutie vypracovala, a následným odobrením aj vedúci odboru), 9 dní ‼ pred komunálnymi voľbami v roku 2022 toto rozhodnutie “svojvoľne?” porušili. Svojím rozhodnutím uviedli do omylu aj osoby, ktorým bolo vydané.

Po zistení týchto skutočností sme začiatkom augusta 2023 v tejto veci písomne kontaktovali aj mesto Prešov, ale do dnešného dňa nemáme informácie, čo mesto v tejto veci urobilo a či vôbec podniklo nejaké kroky ! ☹️

👉 V tejto chvíli to znamená, že cesta z lokality „Od Duba“ v KÚ Veľký Šariš bude napojená do KÚ Prešov, a to konkrétne cez ul. Mirka Nešpora na ul. Prostějovskú pri NS Centrum a po zastavaní IBV na celej Kráľovej hore a Bikoši nastane v tejto časti Prešova armagedon !!!

❓ Pýtame sa ? Aký dôvod mali títo dvaja zamestnanci mesta Prešov, aby porušili uznesenie MsZ a bolo podpísané vtedajšou primátorkou, čiže nadobudlo platnosť. Máme za to, že ide o zneužitie zverených právomoci týmito zamestnancami, čo znamená, že ich rozhodnutie nemôže byť platné a je ho nutné zrušiť i následne ich viesť k zodpovednosti. Máme za to, že hlavný kontrolór a ostatné orgány by sa mali pozrieť na rozhodnutia zamestnancov mestského úradu, či nedošlo aj k iným rozhodnutiam v nesúlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Ako vlastne fungujú procesy na mestskom úrade, keď si zamestnanci robia „čo chcú“ a ich nadriadení (primátorka, prednosta) nevedia o tom. Ako poslanci sledujú, čo sa deje v ich mestských častiach, za ktoré sú zodpovední, a či zamestnanci mestského úradu konajú v súlade s ich rozhodnutiami a nerobia si z poslancov/mestského zastupiteľstva len dobrý deň ?

Ale vraciame sa na začiatok a pýtame sa, čo v tejto veci urobilo nové vedenie mesta po našom upozornení na dané rozhodnutie ? Majú občania v meste Prešov nejaký hlas (a nielen pred voľbami) ? Je normálne a bežné, aby po schválení petície občanov poslancami v mestskom zastupiteľstve, ktoré zaväzuje vecne príslušné organizačné útvary Mestského úradu mesta Prešov, úradníci aj tak konali ako si povedia oni ? Majú si z tohto občania Prešova odniesť to, že je úplne jedno, za čo sa postavia, spíšu petíciu, poslanci uznajú jej odôvodnenosť a schvália ju, primátor(ka) to podpíše a aj tak si zamestnanci úradu urobia po svojom ? Aké ešte rozhodnutia na mestskom úrade bežia, o ktorých nevieme ?

OZ Náš Prešov

File Name: 3-uznesenie-Msz-K-peticii.pdf


File Name: 6-Stanovisko-cestneho-spravcu-Presov-z-20.10.20222.pdf


File Name: 1-PETICIA-2022-od-duba.doc

Doplňujúce argumenty k petícii k pozastaveniu vydávania stavebných povolení na Kráľovej hore (8.4.2023)
Výstavba v lokalite Kráľova hora – Prešov (5.12.2023)