Rola privádzača Grófske v dopravnom systéme mesta Prešov

Rola privádzača Grófske v dopravnom systéme mesta Prešov po dokončení stavby severný obchvat mesta Prešov R4 – 2. etapa

Spoločnosť NDCON, ktorá spracovala Stratégiu rozvoja udržateľnej dopravy mesta Prešova aj Plán udržateľnej mobility Prešovského kraja, ako aj podklady pre rozhodovanie Národnej diaľničnej spoločnosti a Útvaru hodnota za peniaze o usporiadaní II. etapy obchvatu Prešova na ceste R4, nadobudla pri týchto prácach skúsenosti s fungovaním budúcej dopravnej siete mesta Prešov. Pritom rozpoznala a popísala aj zásadný význam privádzača Grófske pre prepojenie mesta Prešov s celoštátnym systémom diaľnic a rýchlostných ciest.

Diaľničný obchvat Prešova tak, ako je budovaný a pripravovaný Národnou diaľničnou spoločnosťou, veľmi dobre vyrieši tranzitnú dopravu od západu na juh ako aj od severu a východu na juh a západ. Prešov bude ale na obchvat napojený iba jestvujúcimi cestami I/18, I/68 a I/80 a pre cesty do a z tretieho najväčšieho slovenského mesta nebude mať žiadny význam. Cesty od Popradu na východ mesta tak aj naďalej povedú cez centrum. Aj časť tranzitu, najmä relácie Bardejov – Poprad a Bardejov – Košice zostanú z väčšej časti na mestskej uličnej sieti, ak sa rýchlo nevybuduje privádzač Grófske.

Pozemná komunikácia s názvom „privádzač rýchlostnej cesty R4 Grófske“ je súčasťou platného Územného plánu mesta Prešov ako súčasť nadregionálneho dopravného systému mesta, ktorého budovanie sa v jeho kontexte predpokladá ako investícia štátu a Prešovského samosprávneho kraja.

Podľa spracovanej Stratégie udržateľnej dopravy mesta Prešov je funkcia privádzača zásadná pre využitie II. etapy severného obchvatu Prešova aj pre cieľové cesty do Prešova a ráta sa tiežs jej využitím ako súčasti vonkajšieho okruhu. Privádzač je významnou nadregionálnu komunikáciou, ktorá druhotne môže plniť aj funkciu hlavnej osi plánovanej rozvojovej plochy pre priemyselnú výrobu Grófske s rozlohou 205 ha. Do jeho stopy sa bude môcť tiež preložiť cesta III/3431 nadväzne na obchvat Fintíc, ktorý je navrhnutý v Pláne udržateľnej mobility Prešovského kraja ako prvý, najdôležitejší a na dlhú dobu jediný obchvat na cestách III. triedy Prešovského kraja. Obe tieto funkcie sú druhotné, prevažuje potreba vytvoriť aspoň jedno prepojenie mestskej siete s obchvatom funkčné aj pre cieľové cesty.

Funkcia privádzače Grófske bude spočívať predovšetkým v prepojení Sekčova, Šalgovíka, Nižnej Šebastovej a Ľubotíc s rýchlostným obchvatom Prešova. Do vybudovania nového napojenia Kapušian preložkou cesty II/545 bude privádzač Grófske aj jedinou možnosťou, ako sa bez zachádzky napojiť na R4 pre cesty od Bardejova po II/545 v smeroch na Poprad a Košice.

Pri práci s dopravným modelom mesta Prešova ako aj pri podrobnom modelovaní alternatív pre Analýzu nákladov a výnosov pre Národnú diaľničnú spoločnosť a posudzovanie projektu Útvarom hodnota za peniaz bola popísaná funkcia privádzača Grófske v období do roku 2040.

Boli riešené scenáre s 2 a 4 pruhmi na 2. etape obchvatu R4 a s privádzačom Grófske a bez neho:

V prípade 4-pruhového obchvatu bez privádzača Grófske bude v roku 2040 situácia nasledujúca

  • Po ceste I/18 prechádza Levočskou ulicou 20,9 tis. voz. denne.
  • Po Švábskej ulici prechádza stredom sídliska 18,5 tis. voz. denne.
  • Rýchlostnú cestu R4 medzi Šariš parkom a Finticami využije 16,4 tis. voz. denne.
  • Privádzač Grófske nebude v prevádzke.
  • Po ceste III/3410 – Fintickej ulici – cez Nižnú Šebastovú pôjde 6 tis. voz. denne.

Pre scenár so 4-pruhovým obchvatom a privádzačom Grófske bude v roku 2040 situácia nasledujúca:

  • Po ceste I/18 prechádza Levočskou ulicou 18,7 tis. voz denne
  • Po Švábskej ulici prechádza 16,1, tis voz. denne.
  • Rýchlostnú cestu R4 medzi Šariš parkom a Finticami využije 21,7 tis. voz. denne
  • Privádzač Grófske využije 4 tis voz denne.
  • Po ceste III/3410 – Fintickej ulici – cez Nižnú Šebastovú pôjde 3,2 tis. voz. denne.

Bez privádzača Grófske bude po obchvate Prešova prechládať menej vozidiel ako centrom mesta po Levočskej ulici alebo cez sídlisko Šváby, cez mestskú časť Nižná Šebastová pôjde 6 tisíc vozidle denne, kapacita štvorpruhového obchvatu Prešova bude nedostatočne využitá.

S privádzačom Grófske bude po obchvate prechádzať viac vozidiel ako po hlavných vnútromestských uliciach Prešova. Pre posudzovanie Útvarom hodnota za peniaze bol jedným z hlavných argumentov pre štvorpruh vysoké zaťaženie úseku Šariš park – Fintice spôsobený aj pripojením privádzača Grófske. Toto zaťaženie bude dosiahnuté iba s priťažením od privádzača Grófske a dopravy z východu mesta Prešov.

Dokiaľ sa nevybuduje z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja ochvat Kapušian s napojením cesty II/545 z Bardejova na R4, nebudú vozidla prichádzajúce od Bardejova bez privádzača Grófske využívať obchvat Prešova, ale pôjdu cez centrum mesta do smerov Poprad a Košice.

Pri práci s dopravným modelom mesta Prešova ako aj pri podrobnom modelovaní alternatív pre Analýzu nákladov a výnosov pre Národnú diaľničnú spoločnosť a posudzovanie projektu Útvarom hodnota za peniaz bola popísaná funkcia privádzača Grófske v období do roku 2040. Boli riešené scenáre s 2 a 4 pruhmi na 2. etape obchvatu R4 a s privádzačom Grófske a bez neho: V prípade 4-pruhového obchvatu bez privádzača Grófske bude v roku 2040 situácia nasledujúca • Po ceste I/18 prechádza Levočskou ulicou 20,9 tis. voz. denne. • Po Švábskej ulici prechádza stredom sídliska 18,5 tis. voz. denne. • Rýchlostnú cestu R4 medzi Šariš parkom a Finticami využije 16,4 tis. voz. denne. • Privádzač Grófske nebude v prevádzke. • Po ceste III/3410 – Fintickej ulici – cez Nižnú Šebastovú pôjde 6 tis. voz. denne. Pre scenár so 4-pruhovým obchvatom a privádzačom Grófske bude v roku 2040 situácia nasledujúca: • Po ceste I/18 prechádza Levočskou ulicou 18,7 tis. voz denne • Po Švábskej ulici prechádza 16,1, tis voz. denne. • Rýchlostnú cestu R4 medzi Šariš parkom a Finticami využije 21,7 tis. voz. denne • Privádzač Grófske využije 4 tis voz denne. • Po ceste III/3410 – Fintickej ulici – cez Nižnú Šebastovú pôjde 3,2 tis. voz. denne.

Bez privádzača Grófske bude po obchvate Prešova prechládať menej vozidiel ako centrom mesta po Levočskej ulici alebo cez sídlisko Šváby, cez mestskú časť Nižná Šebastová pôjde 6 tisíc vozidle denne, kapacita štvorpruhového obchvatu Prešova bude nedostatočne využitá. S privádzačom Grófske bude po obchvate prechádzať viac vozidiel ako po hlavných vnútromestských uliciach Prešova. Pre posudzovanie Útvarom hodnota za peniaze bol jedným z hlavných argumentov pre štvorpruh vysoké zaťaženie úseku Šariš park – Fintice spôsobený aj pripojením privádzača Grófske. Toto zaťaženie bude dosiahnuté iba s priťažením od privádzača Grófske a dopravy z východu mesta Prešov.

Dokiaľ sa nevybuduje z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja ochvat Kapušian s napojením cesty II/545 z Bardejova na R4, nebudú vozidla prichádzajúce od Bardejova bez privádzača Grófske využívať obchvat Prešova, ale pôjdu cez centrum mesta do smerov Poprad a Košice.

(zdroj: NDCON s.r.o ., október 2021)

Stretnutie OZ Náš Prešov s predsedom PSK Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom (12.5.2023)