Súčasný stav hladiny vody v Domaši je vizitkou rozhodnutia jedného štátneho úradníka (25.7.2022)

Súčasný stav vodnej hladiny je najmä vitizkou rozhodnutia konkrétneho štátneho úradníka na Okresnom úrade v Prešove, ktorý uprednostnil záujem súkromnej firmy znečisťujúcej životné prostredie pred verejným záujmom, ktorý obce a občianske združenia z okolia Domaše presadzovali od roku 2019. 

Prečítajte si fakty:

V roku 2019 bola na Domaši podobná situácia s vodou, ako je tomu dnes, aj keď vtedy to nebolo také zlé. Všetky obce z okolia Domaše na problém vytrvalo upozorňovali a žiadali Slovenský vodohospodársky podnik (ďalej len SVP), aby predložil nový manipulačný poriadok pre vodnú nádrž, ktorý by reagoval na stále častejšie suchá v krajine a s vodou v Domaši v čase sucha primerane šetril.

 R.O. Domaša Valkov rok 2019

R.O. Domaša Dobrá

Štátny podnik SVP v roku 2020 začal konať a podal návrh na nový manipulačný poriadok

V dôsledku zlej hydrologickej situácie, ale aj po verejnom tlaku obcí, občianskych združení, podnikateľov, občanov aj chatárov predložil SVP na jar v roku 2020 Návrh nového manipulačného poriadku, ktorý mal s vodou v Domaši v čase sucha šetriť. To by umožňovalo obmedziť vypúšťanie vody z Domaše a dnes by sme nemuseli mať takúto zlú situáciu. Okresný úrad v Prešove začal konanie v danej veci.

Dôkaz:  Okresný úrad v Prešove vydal oznámenie o začatí konania 30.4.2020

Dôkaz: Návrh MP Veľká Domaša z marca 2020, ktorý predložil SVP š.p.

O návrhu vodohospodárov sme na našich stránkach v roku 2020 informovali tu: článok

Jediná firma nesúhlasila s obmedzením vypúšťania vody z Domaše

Je pravdou, že v roku 2019 unikla na verejnosť správa z roku 2015, ktorú si objednal SVP  v ktorej bolo uvedené, že za problémami v Domaši bolo aj zlé nastavenie malej vodnej elektrárne v Malej Domaši. To sa však od vtedy zmenilo, boli nainštalované meracie prístroje a dnes tento dôvod už neplatí.

Ak si dnes niekto myslí, že za nedostatkom vody v Domaši je firma Bukóza Holding a.s., alebo elektráreň v Malej Domaši, ostane prekvapený, ale je to fáma, ktorá sa dnes už preukázateľne nezakladá na pravde.

Jediná firma, ktorá konala proti novému manipulačnému poriadku na Domaši bola spoločnosť TP2 s.r.o., ktorá pôsobí v areáli firmy bývalého štátneho podniku Chemko Strážske.

Práve táto firma navrhla Okresnému úradu životného prostredia v Prešove, aby konanie o novom manipulačnom poriadku pre Domašu prerušil.

List spoločnosti TP2 s.r.o. OÚ v Prešove tu: Žiadosť spoločnosti TP2 s.r.o.

Čo je to za spoločnosť?

Ide o firmu, ktorá prevádzkuje neslávne známe odkalisko Poša. Tento rok dostala táto spoločnosť TP2 s.r.o. od Inšpekcie životného prostredia SR sankciu vo výške 743018,- EUR.

Na obrázku: odkalisko Poša

Podľa medializovaných informácií dostala firma pokutu za to, že do odkaliska Poša vypúšťala odpadové vody bez povolení. Obce z okolia odkaliska (Poša, Nižný Hrušov atď.), ale aj poslanci Prešovského samosprávneho kraja dlhodobo upozorňujú verejnosť, že do rieky Ondava pretekajú odpadové vody z odkaliska cez Kyjovský potok.

Link na článok: www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022060100000431

Na obrázku: výpust pri odkalisku

Napenený Kyjovský potok vlievajúci sa do Ondavy

V čom je pointa?

Ak by sa znížilo vypúšťanie vody z Domaše, na rieke Ondava by pod odkaliskom Poša mohla vzniknúť vážna ekologická katastrofa podobná tej, aká je dnes na rieke Slaná. Rieka Ondava by bola mŕtva.

Zodpovedným osobám by mohli hroziť nie len vysoké sankcie, ale aj trestnoprávna zodpovednosť za znečistenie životného prostredia.

Aj to môže byť dôvodom, prečo spoločnosť TP2 s.r.o. žiadala, aby sa prerušilo konanie o novom manipulačnom poriadku pre Domašu, lebo sa obávala, že sa na dolnom toku zhorší kvalita vôd.

Ako rozhodol Okresný úrad v Prešove o návrhu spoločnosti TP2?

Kým Inšpekcia životného prostredia SR voči spoločnosti TP2 s.r.o. viedla konanie, hájila verejný záujem a udelila jej najväčšiu pokutu v histórii SR za znečisťovanie životného prostredia, Okresný úrad v Prešove konal naopak v prospech danej firmy.

Vedúci odboru životného prostredia v Prešove Miroslav Benko vyhovel žiadosti súkromnej firmy TP2 s.r.o. a konanie o novom manipulačnom poriadku pre Domašu najprv na návrh tejto firmy prerušil a neskôr ho zastavil.

Pozor, štátny úradník mohol konať aj ináč. Mohol vyhovieť obciam z okolia Domaše a požiadavku spoločnosti TP2 s.r.o. mohol zamietnuť. To sa však nestalo a preto je dnešný stav hladiny vody v Domaši najmä jeho vizitkou. To sú fakty.

Dôkazy tu:

Rozhodnutie o prerušení konania o novom MP pre Domašu z 10.7.2020

Rozhodnutie o zastavení konania o novom MP pre Domašu z 13.10.2020

Štátny úradník konal v súlade s požiadavkou súkromnej firmy a konal proti: 

– štátnemu podniku SVP 

– podnikateľom z okolia Domaše

– chatárom, rekreantom

– chatárom, rekreantom

– aktivistom z občianskych združení pôsobiacich v okolí VN Veľká Domaša (OZ Vranovské Vydry, OZ Ruka v ruke, Jach klub Prešov atď.)

– požiadavkám všetkých obcí z okolia Domaše (Bžany, Turany nad Ondavou, Nová Kelča, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa) 

Prečo záujem súkromnej firmy znečisťujúcej životné prostredie zvíťazil nad verejným záujmom? Každý si to musí vyhodnotiť sám. Faktom ale je, že dnešný stav hladiny vody v Domaše je vizitkou najmä rozhodnutia jedného štátneho úradníka na Okresnom úrade v Prešove.

Kto je štátny úradník, ktorý zastavil konanie o novom manipulačnom poriadku pre Domašu?

Pre korektnosť treba uviesť, že Miroslav Benko chodil na Domašu pravidelne na kontrolné dni a verejne sa prezentoval vždy tak, že práve on zabezpečuje dostatok vody v nádrži. Chatári aj návštevníci mu túto jeho aktivitu opätovali. Na našich stránkach sme ho niekoľko krát za takéto aktivity aj pochválili. 

Naozaj boli roky, keď Okresný úrad v Prešove odbor starostlivosti o životné prostredie nariaďoval mimoriadnu manipuláciu tak, aby sa z Domaše vypúšťalo menej vody.

Všetko sa zmenilo v prvom vážnejšom krízovom roku 2019, keď bolo sucho a v Domaši opäť chýbala voda. Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Miroslav Benko sa odrazu vyhýbal pracovným rokovaniam s obcami aj vodohospodármi na Okresnom úrade v Prešove. 

Vrcholom zmeny jeho postoja bolo, keď v roku 2020 uprednostil záujem spoločnosti TP2 s.r.o. pred záujmami obcí a ľudí z okolia Domaše, čo bolo v úplnom rozpore s tým, ako sa dovtedy prezentoval a ako konal.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA

– bývalý učiteľ telesnej výchovy na ZŠ Kúpeľná v Prešove

– futbalový rozhodca

–  vedúci odboru životného prostredia v Prešove

– niekoľko rokov si budoval imidž, že je to on, kto zabezpečil vodu v Domaši

– neúspešný kandidát na primátora mesta Prešov

– poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove za stranu SMER – SD

– poslanec Prešovského samosprávneho kraja za stranu SMER – SD

Na obrázku: PaedDr. Miroslav Benko, MBA.

vedúci odporu starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove

Čo hovorí vyhláška Ministerstva životného prostredia?

Spôsob, ako sa má postupovať pri príprave manipulačného poriadku upravuje vyhláška. Tá hovorí veľmi jasne:

bod č. 4.1.

Návrh na zmenu manipulačného poriadku sa vypracúva neodkladne, bez ohľadu na stanovené termíny revízií, najmä pri týchto zmenách:

zmeny vo vodohospodárskej bilancii,

– zmeny východiskových hydrologických údajov, ktoré ovplyvňujú funkciu vodnej stavby a určené manipulácie s vodou,

Dôkaz vyhláška tu:  vyhláška 457/2005

Dôkaz príloha vyhlášky tu:   príloha – vzor manipulačného poriadku

Z uvedeného vyplýva, že “horúci zemiak” ostal v rukách Okresného úradu v Prešove, pretože vodohospodári konali a návrh nového manipulačného poriadku v roku 2020 predložili.

Slovensko aj celá Európa zažíva historické sucho. Aj samotná vyhláška MŽP hovorí, že sa v prípade hydrologického sucha má neodkladne konať, no nekoná sa.

Takáto absurdita, že kvôli rozhodnutiu jedného štátneho úradníka trpí celý región a ľudia v ňom by v civilizovanej krajine nebola možná.

KDE JE TERAZ MINISTER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JÁN BUDAJ? 

ZDROJ: https://www.domasacity.sk/sk/uvod/clanok/sucasny-stav-hladiny-vody-v-domasi-je-vizitkou-rozhodnutia-jedneho-statneho-uradnika-

Poslanci hlasujú o VZN určujúcom počet volebných obvodov. (15.6.202)
Utajené odmeny poslankýň vo veci finančného príjmu v spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov (14.9.2022)