Verejná výzva poslancom MsZ v Prešove (21.10.2022)

Odmeny poslancov MsZ v Prešove.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

dňom 1.1.2020  vstúpil do platnosti ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,ktorý sa týka podľa čl.2 ost.1 písmeno q) aj poslancov mestských  zastupiteľstiev.

V čl. 5 ods. 5 tohto ústavného zákona sa uvádza, že  “Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie“. 

Z písomné doložených podkladov mestskými organizáciami vyžiadaných v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vyplýva, že aj po 1.1.2020 prevažná časť poslancov poberala za svoju činnosť v mestských organizáciách odmeny, čo je v hrubom rozpore s vyššie citovaným  ústavným zákonom. Z  tohto dôvodu vás OZ Náš Prešov vyzýva o vrátenie neoprávnene vyplatených odmien mestskými organizáciami od termínu platnosti tohto zákona až do dnešného dňa.

OZ Náš Prešov

Prešovskí poslanci: slová a skutky !!! (14.10.2022)
Otvorený list poslancom MsZ v Prešove – Majetkové priznania poslancov MsZ v Prešove (23.10.2022)