Otvorený list poslancom MsZ v Prešove – Majetkové priznania poslancov MsZ v Prešove (23.10.2022)

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.

Občianske združenie Náš Prešov si dovolilo pozrieť sa na príjmy poslancov MsZ v Prešove súvisiacich s výkonom mandátu poslanca MsZ i za  účasti v orgánoch mestských organizácii. Využili sme jednak údaje uvedené na portáli mesta Prešov. Ďalej sme požiadali v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám mesto Prešov i mestské organizácie s výnimkou FC Tatran Prešov, ktoré dosiaľ údaje neposkytlo, a to o doplnenie údajov. Využili sme aj údaje z Finstatu i dáta z portálu Katastrálneho úradu a následne sme ich porovnali s majetkovými priznaniami poslancov MsZ pričom za roky 2020 a 2021 ich poslanci zverejnili na portáli mesta Prešov až na náš podnet, pričom príslušný zákon im  to ukladá vždy do 31.marca  nasledujúceho roka.

Môžeme konštatovať, že cca 72 % poslancov MsZ uviedlo vo svojich majetkových priznaniach v porovnaní s nami získanými údajmi slušné povedané „rozprávky starej matere“.

Uvedieme niekoľko príkladov. Jeden z poslancov uviedol celkový príjem aj zo zamestnania  okrúhlu sumu, a to 30.000,00 €. Možnosť takéhoto okrúhleho príjmu bez centov asi ani neexistuje. Ďalší z poslancov uviedol celkový príjem aj zo zamestnania 687 898,00 €, to asi ani všetci zamestnanci radnice nemajú takýto príjem dokopy, alebo že by to bola pravda? Ďalší poslanec uvádza číslo  LV na rodinný dom a keď to porovnáte s trvalým pobytom, ktorý uvádza, tak z toho vyplýva,že dotyčný poslanec býva v garáži, totiž číslo uvedeného LV je na garáž. Ďalší z poslancov uvádza číslo LV, že ide o byt, ale na portáli katastra pod týmto číslom LV je vedená parcela na ktorej dotyčný poslanec nemá ani mm2 podielu. A mnohí poslanci buď nepriznali všetky alebo prípadne žiadne nehnuteľnosti. To je len niekoľko príkladov mnohých nezrovnalosti v majetkových priznaniach poslancov MsZ.

Na základe týchto zistení rozhodli sme, že doplníme celý materiál a s veľkou pravdepodobnosťou dáme tento nesúlad medzi nami získanými údajmi a majetkovými priznaniami poslancov na preskúmanie kompetentným orgánom SR, ktoré majú navyše prístup k údajom v Sociálnej poisťovni, príslušných zdravotných poisťovniach i daňovom úrade.

OZ Náš Prešov

File Name: 1-ODMENY-POSLANCOV-XI.2018-III.2022-jednotlivo-FINAL.xlsx

Verejná výzva poslancom MsZ v Prešove (21.10.2022)
Kandidáti na poslancov MsZ, ktorí nebývajú v obvode, kde kandidujú (26.10.2022)