VÝZVA POSLANCOM Mestského zastupiteľstva v Prešove (13.6.2022)

Občianske združenie Náš Prešov vyzýva poslancov MsZ v Prešove k schváleniu zmeny volebných obvodov v Prešove pre komunálne voľby 29.10.2022, o ktorej sa bude hlasovať na zasadnutí MsZ v stredu 15.6.2022.

Naše požiadavky pozostávajú z nového prerozdelenia jednotlivých ulíc a tým vytvorenia nových volebných obvodov. Dôvodom nášho návrhu je, že poslanec má byť, čo najbližšie k občanovi, aby tak dokázal promptnejšie a operatívnejšie riešiť oprávnené požiadavky občanov, ktorí mu vo voľbách dali dôveru s tým, že ich bude aj riadne zastupovať a aby nešlo len o presadzovanie si svojich osobných záujmov. Totiž pri menšom počte poslancov vo VMČ sa najlepšie robí, poslanci sa ľahšie dohodnú na prioritách MČ podľa požiadaviek občanov a predovšetkým sú kontrolovateľnejší.

Podmienkou je, aby poslanec aj dôkladne poznal volebný obvod (ďalej VO), ktorý zastupuje v MsZ, a to je možné predovšetkým len vtedy, keď aj reálne žije v tomto VO a nie na opačnom konci mesta a nebodaj v inom meste či obci.

Čím je volebný obvod väčší, tým sa poslanec stáva anonymnejší a nemôže tak naplno plniť povinnosti, ktoré mu z tejto funkcie vyplývajú a k čomu získaním mandátu poslanca sa aj automatický zaväzuje, a to aj sľubom poslanca a následným jeho parafovaním! Slovo poslanec totiž vychádza od slova poslanie, čo je hodnosť spojená s povinnosťami voči občanovi a tej sa netreba spreneveriť !

Svojím hlasovaním o zmene volebných obvodov dokážete, že nepresadzujte svoje osobné a politické záujmy, a to prepočítaním svojich hlasov z posledných komunálnych volieb, či hlasov strany v danom obvode a následne podporou variantu výhodnejšieho pre každého z vás osobne, a to s cieľom jediným, t.j. opätovného zvolenia za poslanca a Prešovčania budú pre vás vo chvíli hlasovania podradný !!!

Všade na Slovensku dochádza pomaly k práve zväčšeniu počtu volebných obvodov s cieľom, ktorý spomíname vyššie, a to, aby boli volení zástupcovia čo najbližšie k ich voličom, neboli anonymní, ale naopak poznateľní a schopní rýchlo konať v ich prospech.

Preto aj je zarážajúce, že jedným z návrhov, o ktorom sa má hlasovať na spomínanom zastupiteľstve, je návrh opačného zmýšľania s ešte väčším znížením počtu obvodov zo súčasných 7 na 3. Už aj na Slovensku beží kampaň a podpisová akcia, ktorú rozprúdilo práve Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zmenu počtu volebných obvodov do parlamentných volieb zo súčasného 1 obvodu na viac (4, resp.8), a tu v Prešove volení zástupcovia mesta, poslanci MsZ, chcú navrhnúť úplný opak a ísť cestou opačnou. Aj tu je vidieť, že trend je opačný, a to zmenšovať volebné obvody, robiť ich vo väčšom počte a dať človeku „jeho poslanca“, na ktorého má dopad.

Ak by totiž chceli poslanci zmenšiť počet volebných obvodov zo 7 na 3, tak predpokladáme, že poslanci, ktorý tento návrh predložili, ho spojili aj s návrhom na zníženie počtu poslancov mesta zo súčasných 31 na napríklad 25 !!!

Žiadame súčasný volebný obvod č.1 t.j. Sídlisko III+Rúrky rozdeliť na 2 samostatné VO, tak ako tu už tomu pred časom bolo a o spojení vtedajších dvoch VO na „TROJKE“ v jeden obvod rozhodli len politické a osobné záujmy vtedajších poslancov a záujem občanov ostal na vedľajšej koľaji. Žiadame vás nezopakujte na občanoch Prešova ten istý podraz !!!

Podľa predloženého návrhu mestom Prešov na zmenu volebných obvodov požadujeme schváliť prioritne VARIANT A2, alebo ako druhá možnosť VARIANT A3.

Rovnako súčasný VO č.3, t.j. sídlisko Mier, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová požadujeme rozdeliť na 2 samostatné VO, a to samostatný VO Nižná Šebastová a zvyšok ulíc ako ďalší VO, tak ako je to v návrhu mesta – VARIANT B.

V Prešove, 10.mája 2022

OZ Náš Prešov

Komunálne voľby 2022 – volebné obvody v Prešove (24.5.2022)
Poslanci hlasujú o VZN určujúcom počet volebných obvodov. (15.6.202)