Zmena volebných obvodov

Vystúpenie na Mestskom zastupiteľstve dňa 27.5.2021 – téma: Zmena volebných obvodov.

Žiadosť o prijatie uznesenia, ktorým sa určí (podľa § 166 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), že sa v meste Prešov zmení počet volebných obvodov.

 

Navrhujeme tri alternatívy, a to voliť

  1. namiesto v doterajších 7 volebných obvodov v 9 volebných obvodoch.
  2. namiesto v doterajších 7 volebných obvodov v 8 volebných obvodoch.
  3. namiesto v doterajších 7 volebných obvodov v 8 volebných obvodoch.

Alternatíva, resp. návrh A – najširší návrh

Žiadame, aby sa v meste Prešov volilo v deviatich volebných obvodoch, kde sa doterajší volebný obvod č.1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť a Rúrky)  rozdelí na 2 samostatné volebné obvody – obvod 1 (Sídlisko Mladosť, Sídlisko III – I.časť )  a obvod 2 (Sídlisko III – 2.časť, Rúrky) a to rozdelené po ceste Mukačevská vedenej od rieky Torysa po budovu firmy Spinea.

A volebný obvod č.3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová) by sa rozdelil taktiež na 2 volebné obvody – obvod 1 – sever mesta, Šidlovec, Dúbrava a obvod 2 – Surdok, Kúty, Nižná Šebastová, Stará Tehelňa.

Ostatné obvody by ostali nemenné.

Alternatíva, resp. návrh B – týka sa len Sídliska III (súčasného Obvodu 1)

Žiadame, aby sa v meste Prešov volilo v ôsmich volebných obvodoch, kde sa doterajší volebný obvod č.1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť a Rúrky)  rozdelí na 2 samostatné volebné obvody – obvod 1 (Sídlisko Mladosť, Sídlisko III – I.časť )  a obvod 2 (Sídlisko III – 2.časť, Rúrky) a to rozdelené po ceste Mukačevská vedenej od rieky Torysa po budovu firmy Spinea.

Ostatné obvody by ostali nemenné

Alternatíva, resp. návrh C – týka sa len Obvodu 3

Žiadame, aby sa v meste Prešov volilo v ôsmich volebných obvodoch, kde sa doterajší volebný obvod č.3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová) rozdelí na 2 volebné obvody – obvod 1 – sever mesta, Šidlovec, Dúbrava a obvod 2 – Surdok, Kúty, Nižná Šebastová, Stará Tehelňa.

Ostatné obvody by ostali nemenné

 

Preto dávame 3 návrhy/alternatívy, aby sme predišli tomu, že ak by mal niekto z poslancov problém s rozdelením jedného obvodu, nezablokoval celý návrh, ktorý by aspoň čiastočne pomohol rozdelením druhého obvodu. Aj keď by sme boli radi za schválenie Návrhu A, ktorý je podľa nás najlepším riešením.

 

Odôvodnenie:

V roku 2010 došlo k rozdeleniu dovtedy 1 volebného obvodu Sekčov – Šalgovík na dva samostatné volebné obvody. Bolo ale chybou, že nedošlo k opätovnému rozdeleniu volebného obvodu Sídliska III, tak ako tomu v bolo v 90.-tych rokoch a rovnako k vzniku samostatného volebného obvodu mestskej časti Nižná Šebastová, a preto  žiadame súčasné mestské zastupiteľstvo o nápravu a prijatie týchto zmien už v tomto volebnom období v dostatočnom časovom predstihu.

Súčasný veľký volebný obvod č.1 – Sídlisko III, Sídlisko Mladosť a Rúrky – má viac ako 18-tisíc obyvateľov (k augustu 2020), pričom volebné obvody 6 a 7 (Sekčov – Šalgovík) majú spolu skoro 24-tisíc obyvateľov. Pritom v čase rozdelenia tohto sídliska na 2 obvody počet voličov bol až 27-tisíc.

To oprávňuje náš návrh, že tak veľké sídlisko, ktoré sa naďalej rozširuje najmä IBV na kopci Bikoš a Kráľova hora (ale aj bytovou výstavbou napr. na konci sídliska – ul.Postejovská) a stúpa počet obyvateľov, by mal byť rovnako rozdelený na 2 menšie a funkčnejšie obvody, aby jeho poslanci boli bližšie k ich voličom a vedeli lepšie napĺňať požiadavky obyvateľov.

Nižná Šebastová ako bývalá obec by mala byť rovnako prirodzeným samostatným obvodom. Má úplne iné problémy a potreby ako obyvatelia bytoviek na severe mesta, či Šidlovca. V katastri miestnej časti sa nachádza  priemyselná zóna, ktorá generuje nemalé peniaze do mestskej pokladnice, ale tento fakt nie je zohľadnený pri rozdeľovaní finančných prostriedkov. Dôvodom môže byť aj to, že tu chýba v súčasnom volebnom období zástupca bývajúci priamo v tejto časti mesta. Rovnako ako pri Sídlisku III, aj tu došlo v poslednom období a stále dochádza k novej výstavbe a zvyšovaniu počtu obyvateľov.

Neriešime v žiadnom našom návrhu a ani nechceme predkladať počty poslancov zastupiteľstva mesta, koľko by malo mať. To je len na diskusiu Vás poslancov. Pre nás je prioritou, aby sa obvody a poslanci, čo najviac priblížili obyvateľom daných častí a každý mal svojho čo najbližšieho zástupcu. Koľko ich bude, to už nie je v našej kompetencii, ale v prípade, že takáto diskusia vyplynie na komisii, či v kluboch, radi sa jej po odbornej stránke zúčastníme.

Ak by ale ostali zachované počty poslancov, tak by sa podľa nás mal počet 7 poslancov za terajší volebný obvod č.1 rozdeliť na 4 za nový obvod 1 a 3 poslanci za nový obvod 2. Pri terajšom obvode č.3, kde sú 4 poslanci, by sa ich počet mal rozdeliť podľa nás rovnomerne na 2 poslancov za obvod sever mesta, Šidlovec, Dúbrava a 2 poslancov za Surdok, Kúty, Nižná Šebastová.

Náš návrh nie je politický a ani stranícky, ako OZ prinášame čisto občiansky návrh, ktorý vychádza z rozhovor s ľuďmi v daných mestských častiach a teda by nemal byť niekým zneužitý, že ide o politiku a niekto si chce nahrávať pre seba. O týchto veciach sa už premýšľalo aj v roku 2010 a práve tie politické hry spôsobili, že daný návrh ani nedošiel do zastupiteľstva. Tomu by sme sa radi ako občania vyhli a boli radi, ak bude prerokovaný a schválený. Bližšie odôvodnenie a ďalšie argumenty vieme predniesť na komisii, či v kluboch atď.

Aj takto chceme otvoriť širokú verejnú diskusiu, ktorá ale možno nebude potrebná, ak si niektorí z návrhov poslanci osvoja a príjmu.

Petícia proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III (aktualizované 17.2.2022)