Petícia proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III (aktualizované 17.2.2022)

AKTUALIZOVANÉ 17.2.2022:

REPORTÁŽ K petícii na Markíze

AKTUALIZOVANÉ 11.2.2022:
Šíria sa rôzne neoverené informácie a preto dopĺňame informácii k petícii, pretože z dôvodu predpísaných pravidiel pre petície, ktoré si príslušný zákon vyžaduje nie je možné podať podstatné informácie k problematike o ktorej táto petícia hovorí – aj správca webu www.mojapeticia.sk nám časť textu skrátil.
 
V prvom rade petícia nie je zameraná proti rozvoju mesta Prešov, ale naopak na jeho ochranu. Ide tu totiž o výstavbu IBV „Od Duba“ na území mesta Veľký Šariš. Problémom na ktorý chceme poukázať je, že k tejto IBV bude viesť jediná a žiadna iná cesta, a to cesta s pripojením pri materskej škole M.Nešpora a vyústením na ul.Prostějovskej pri semofóroch pri NC Centrum v Prešove. Čiže obyvatelia Veľkého Šariša z IBV „Od Duba“ nebudú mať priamo prepojenie do svojho mesta, ale cez kopec Bikoš a následne cez sídliska Mladosť a III.
 
Obyvatelia tejto IBV „Od Duba“ budú dane platiť mestu Veľký Šariš i podielové dane za týchto obyvateľov bude dostávať mesto Veľký Šariš,ale všetko budú využívať v Prešove. Čiže cesty a ich údržbu; kanalizáciu, ktorá je už aj v súčasnosti na „Trojke“ preťažená i v zlom technickom stave (má už od 40 – 50 rokov) a problém už bude pri výstavbe IBV na „Kráľovej hore“; odvod dažďovej vody, ktorý nie je stavaný na taký nárast výstavby; škôlky, školy, MHD atď. Na obidvoch IBV má vyrasť spolu cca 1000 domov. Čo sa bude potom diať napr. v rannej špičke na semafóre pre NC Centrum, a to stačí, keď by len 500 domov použilo jedno auto ?
 
Spomínané sídliska sú už aj v súčasnosti enormné zaťažované automobilovou dopravou jednak tu bývajúcimi, ale aj skracovaním si cesty autičkármi zo smeru od Sabinova a už aj po vybudovaní IBV na Kráľovej hore t.j. nad materskou školou Mirka Nešpora tu nastane dopravná katastrofa. Takže budúcim obyvateľom Veľkého Šariša je treba vystavať cestu s priamym napojením na Veľký Šariš a nie cez Prešov !
 

Pôvodný text: Petícia proti pripojeniu komunikácie z katastrálneho územia Veľkého Šariša z IBV “Od duba” do Prešova cez kopec Bikoš a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III

 

„My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom nesúhlasné stanovisko:

1. s výstavbou stavby “Stavba Vel’ký Šariš – IBV “Od duba”, Stavebný objekt SO 01 Doprava” – ide o dopravné napojenie IBV “Od duba” v KÚ Veľký Šariš na miestnu komunikáciu v KÚ Prešov v lokalite Kráľova hora”

Zámerom vybudovania tejto komunikácie je prepojenie vybudovaných rodinných domov (IBV) na území Veľkého Šariša cez lokalitu Lapanč a Kráľovú horu cez kopec Bikoš s vyústením na ul.Mirka Nešpora pri materskej škole a napojením na ul. Prostějovskú k semafórom pri nákupnom stredisku Centrum. Investori nech vybudujú cestu pre budúcich obyvateľov IBV “Od duba” s výjazdom a vjazdom z územia Veľkého Šariša a nezaťažovali Sídlisko III a Mladosť. Nie je možné, aby ľudia z IBV “Od duba” odvádzali dane mestu V.Šariš,ale zaťažovali už aj v súčastnosti značne komplikovanú dopravu na sídlisku a taktiež zhoršovali enviromentálnu, bezpečnostnú stránku mesta Prešov a využívali jeho služby bez náhrady a všetky následky bude musieť mesto Prešov hradiť z vlastných zdrojov

2. so stavebným zahusťovaním sídliska Mladosť a Sídliska III medzi vstávajúce bytové domy, a to novými bytovými domami prípadne rodinnými domami

Už tak zlá dopravná, bezpečnostná a environmentálna stránka obyvateľov Sídliska III by sa ďalšou výstavbou ešte zhoršila a je nutné, aby sa zelené plochy revitalizovali, stavali detské ihriská a priestory pre trávenie voľného času detí, rodín, seniorov a aj veľké zelené plochy, ktorými sa Sídlisko III líši od ostatných sídlisk a neboli, tak mestom Prešov a developermi využité na výstavbu ďalších obytných budov.

Stiahnuť petičný hárok (.doc)

Zmena volebných obvodov
Petícia OZ Náš Prešov bola dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove (21.3.2022)