Petícia za výstavbu privádzača Grófske – chýbajúca obslužná komunikácia ku severného obchvatu Prešova (30.11.2023)

Dôvodom petície je, že všetci potencionálni investori (stavitelia) – a to Ministerstvo dopravy, NDS, SSC, PSK i mesto Prešov v súčasnosti dávajú od tejto komunikácie ruky preč a navzájom si prehadzujú realizáciu výstavby predmetnej komunikácie. Vyčerpali sme všetky možnosti, ktoré spočívali z osobných stretnutí, poštovej, či telefonickej komunikácie.

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-vystavbu-2-pruhovej-komunikacie-v-lokalite-grofske—jutra-v-katastralnom-uzemi-nizna-sebastova-(presov)-a-fintice./30481e16-c88a-434b-ad54-8ff91c69ec47


V nadväznosti na stretnutie OZ Náš Prešov v máji tohto roka na pôde PSK za účasti jeho predsedu a primátora mesta Prešov vo veci potrebnej výstavby privádzača (resp. obslužnej cestnej komunikácie) Grófske, sme sa ako občianske združenie po konzultácii s občanmi rozhodli vypísať petíciu na jeho výstavbu. Pripomíname, že o potrebe výstavby privádzača sme mesto a kraj informovali už pred dvoma rokmi a zároveň odporučili možnosť čerpať finančné prostriedky pre tento účel (cesty II. a III. triedy) z operačného programu Slovensko 2021-2027.

Závery ÚHP už v roku 2017 a 2019 pri hodnotení výstavby II. etapy severného obchvatu R4 počítali aj s alternatívami privádzača Grófske, analýza CBA potvrdila ekonomickú návratnosť (efektívnosť) projektu.

Samotné závery uvádzajú pozitívny prínos privádzača a odporúčajú začať s jeho projektovou prípravou a následne realizáciou. Podotýkame, že trasovanie navrhovanej komunikácie je v súlade s Územným plánom mesta Prešov a Plánom udržateľnej mobility PSK.

Keďže PSK ani mesto Prešov od roku 2004 nepožiadalo Národnú diaľničnú spoločnosť o zaradenie výstavby privádzača do investičného plánu, jeho výstavba sa odkladala na neurčito a súčasnosť ukazuje jeho nevyhnutnú potrebu aj do budúcna.
V súčasnosti ulica Fintická ako jediná spojnica medzi obcou Fintice, priľahlými obcami – Záhradné, Terňa a pod. a mestom Prešov je na hranici svojej kapacity, životnosti, neodpovedá šírkovým a výhľadovým pomerom na zvýšenú intenzitu dopravy. Samotné cestné teleso nezodpovedá technickej norme a nevyhovuje záťaži. Obyvatelia ulice a k nej priľahlých ulíc sú vystavení nadmernému hluku, emisiám od dopravy, prašnosti, vibráciám a je tu znížená bezpečnosť chodcov a cyklistov.

Masívny rozvoj IBV v lokalitách obcí: Fintice, Záhradné, Nižnej a Vyšnej Šebastovej a Ľubotíc si už teraz vyžaduje riešiť dopravný režim k spokojnosti obyvateľov, ich bezpečnosti, rozvoja služieb apod. Aj z toho dôvodu by mala požadovaná komunikácia plniť hlavnú os prepojenia plánovaných rozvojových plôch obytných sídel Prešova, okolitých obcí a priemyselnej zóny Grófske na rýchlostnú cestu R4 a cestu 1/18 v súbehu s budúcim integrovaným dopravným systémom mesta a kraja.

Miesto pre zber petičných hárkov – budova Kolégia na ul.Hlavnej v Prešove v predajni GABI – kopírovanie/tlačivá v smere od zastávky MHD.

Informácie k privádzaču Grófske (25.7.2023)
Miesto pre zber petičných hárkov – budova Kolégia na ul.Hlavnej v Prešove v predajni GABI (7.12.2023)