Pľuvanec do tváre občanom Prešova! Samofinancovanie stojísk pre kontajnery (6.4.2022)

Na zasadnutí MsZ 6.4.2022 (https://presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2018-2022) majú poslanci medzi iným prijať VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (bod 2), kde sa medzi iným má preniesť povinnosť financovania a budovania stojísk pre kontajnery na občanov.

Ide o to, že sme „našli na stole“ materiál (v prílohe), kde na základe návrhu poslancov VMČ č.1 (Sídlisko III a Rúrky) MsZ odsúhlasilo v predstihu 2.2.2022, a to, že sa ešte z mestských peňazí budú realizovať stojiská pre kontajnery na ul.Prostějovskej 1-7 (na č.3 si uvádza trvalý pobyt poslanec J.Demčák) a Mukačevskej 7-15 (na č.13 si uvádza trvalý pobyt poslanec I.Kivader a pritom obidvaja majú rodinné domy v Ľuboticiach). Rovnaký krok urobili aj poslanci z VMČ. 2, a to pre ul.Levočskú 71 – 83.

Celý dokument (PDF)

Takže na jednej strane poslanci prípadným prijatím príslušného VZN zaviažu občanov vo zvyšku Prešova k samofinancovaniu stojísk pre kontajnery, ale v časti mesta, kde majú formálne títo dvaja poslanci uvedený trvalý pobyt, VMČ č.1. navrhol a MsZ schválilo 2.2.2022 v predstihu pred prijatím navrhovaného VZN, že sa budú stavať a navyše dokonca polopodzemné kontajnery ešte z mestských peňazí a my ostatní si to máme financovať z vlastných zdrojov. Ide o nehorázne a bezprecedentné rozhodnutie a chrapúnske napľutie do tváre občanom Prešova poslancami VMČ č.1. a 2.Je to prejav arogancie moci v plnej paráde a preto vyzývame poslancov k zrušeniu týchto investícii !

Rovnako v tom istom navrhovanom VZN je v jednej časti buď zmätočne naformulované znenie VZN alebo je takýto zámer mesta! Totiž z návrhu vychádza, že financovať stojiská si budú len bytové domy, kde sú zriadené Spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové domy, ktoré spravujú iný správcovia bude stojiská naďalej financovať mesto, aspoň z formulácie textu návrhu VZN, to tak vyznieva. Žeby diskriminácia jednej časti obyvateľov ?

OZ Náš Prešov

Petícia OZ Náš Prešov bola dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove (21.3.2022)
Stanovisko k petícii proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III